Soi cầu lô cặp
Bạn click vào đây xem hướng dẫn về chương trình Soi Cầu Lô Cặp hướng dẫn xem chương trình soi cầu lô tam giác, soi cầu, soi cầu lô
Để xem rất đơn giản bạn chỉ cần chọn Biên ngày, Số ngày cầu chạy rồi bấm nút Xem kết quả để xem. Khi bạn muốn xem các cầu trong quá khứ bạn có thể nhập Biên ngày là một ngày khác trước đó.


Biên ngày: (dd/mm/yyyy) Số ngày cầu chạy:
Soi cầu tính đến ngày 22/09/2023
Chỉ có VIP mới xem được các số ngày cầu chạy khác cùng với các giải khác
Tất cả cầu cả cặp có số ngày cầu chạy là 3 ngày
Chú ý:Để xem vị trí của một cầu bạn chỉ cần di chuột lên link của cầu là thấy.
Bảng cầu rút gọn
Đầu 0 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
Đầu 1 10 11 13 14 15 16 17 18
Đầu 2 20 22 23 24 25 26 27 28 29
Đầu 3 30 31 32 33 34 35 36 38 39
Đầu 4 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Đầu 5 50 51 52 53 54 55 58 59
Đầu 6 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
Đầu 7 70 71 72 73 74 75 78 79
Đầu 8 80 82 83 84 85 86 87 88 89
Đầu 9 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
 
133 cầu cũ - là những cầu có chiều dài cầu vượt số ngày cầu chạy bạn nhập vào
[001] Cặp số: 26, 62
[002] Cặp số: 20, 02
[003] Cặp số: 29, 92
[004] Cặp số: 28, 82
[005] Cặp số: 29, 92
[006] Cặp số: 25, 52
[007] Cặp số: 29, 92
[008] Cặp số: 70, 07
[009] Cặp số: 48, 84
[010] Cặp số: 45, 54
[011] Cặp số: 66, 66
[012] Cặp số: 64, 46
[013] Cặp số: 69, 96
[014] Cặp số: 68, 86
[015] Cặp số: 66, 66
[016] Cặp số: 65, 56
[017] Cặp số: 65, 56
[018] Cặp số: 61, 16
[019] Cặp số: 64, 46
[020] Cặp số: 60, 06
[021] Cặp số: 49, 94
[022] Cặp số: 44, 44
[023] Cặp số: 49, 94
[024] Cặp số: 43, 34
[025] Cặp số: 01, 10
[026] Cặp số: 05, 50
[027] Cặp số: 02, 20
[028] Cặp số: 05, 50
[029] Cặp số: 06, 60
[030] Cặp số: 09, 90
[031] Cặp số: 00, 00
[032] Cặp số: 09, 90
[033] Cặp số: 00, 00
[034] Cặp số: 36, 63
[035] Cặp số: 69, 96
[036] Cặp số: 68, 86
[037] Cặp số: 42, 24
[038] Cặp số: 46, 64
[039] Cặp số: 99, 99
[040] Cặp số: 95, 59
[041] Cặp số: 91, 19
[042] Cặp số: 01, 10
[043] Cặp số: 00, 00
[044] Cặp số: 70, 07
[045] Cặp số: 79, 97
[046] Cặp số: 70, 07
[047] Cặp số: 79, 97
[048] Cặp số: 10, 01
[049] Cặp số: 58, 85
[050] Cặp số: 55, 55
[051] Cặp số: 54, 45
[052] Cặp số: 59, 95
[053] Cặp số: 60, 06
[054] Cặp số: 61, 16
[055] Cặp số: 64, 46
[056] Cặp số: 89, 98
[057] Cặp số: 82, 28
[058] Cặp số: 36, 63
[059] Cặp số: 30, 03
[060] Cặp số: 42, 24
[061] Cặp số: 95, 59
[062] Cặp số: 98, 89
[063] Cặp số: 94, 49
[064] Cặp số: 99, 99
[065] Cặp số: 96, 69
[066] Cặp số: 20, 02
[067] Cặp số: 25, 52
[068] Cặp số: 70, 07
[069] Cặp số: 96, 69
[070] Cặp số: 44, 44
[071] Cặp số: 96, 69
[072] Cặp số: 84, 48
[073] Cặp số: 05, 50
[074] Cặp số: 50, 05
[075] Cặp số: 02, 20
[076] Cặp số: 07, 70
[077] Cặp số: 00, 00
[078] Cặp số: 06, 60
[079] Cặp số: 03, 30
[080] Cặp số: 28, 82
[081] Cặp số: 25, 52
[082] Cặp số: 26, 62
[083] Cặp số: 40, 04
[084] Cặp số: 93, 39
[085] Cặp số: 55, 55
[086] Cặp số: 24, 42
[087] Cặp số: 29, 92
[088] Cặp số: 28, 82
[089] Cặp số: 63, 36
[090] Cặp số: 65, 56
[091] Cặp số: 60, 06
[092] Cặp số: 62, 26
[093] Cặp số: 75, 57
[094] Cặp số: 74, 47
[095] Cặp số: 84, 48
[096] Cặp số: 87, 78
[097] Cặp số: 38, 83
[098] Cặp số: 74, 47
[099] Cặp số: 75, 57
[100] Cặp số: 71, 17
[101] Cặp số: 78, 87
[102] Cặp số: 48, 84
[103] Cặp số: 34, 43
[104] Cặp số: 31, 13
[105] Cặp số: 32, 23
[106] Cặp số: 30, 03
[107] Cặp số: 06, 60
[108] Cặp số: 07, 70
[109] Cặp số: 08, 80
[110] Cặp số: 46, 64
[111] Cặp số: 47, 74
[112] Cặp số: 99, 99
[113] Cặp số: 18, 81
[114] Cặp số: 16, 61
[115] Cặp số: 17, 71
[116] Cặp số: 86, 68
[117] Cặp số: 05, 50
[118] Cặp số: 01, 10
[119] Cặp số: 63, 36
[120] Cặp số: 55, 55
[121] Cặp số: 49, 94
[122] Cặp số: 40, 04
[123] Cặp số: 90, 09
[124] Cặp số: 95, 59
[125] Cặp số: 94, 49
[126] Cặp số: 68, 86
[127] Cặp số: 50, 05
[128] Cặp số: 51, 15
[129] Cặp số: 47, 74
[130] Cặp số: 46, 64
[131] Cặp số: 27, 72
[132] Cặp số: 03, 30
[133] Cặp số: 01, 10
175 cầu mới - là những cầu có chiều dài cầu bằng số ngày cầu chạy bạn nhập vào
[134] Cặp số: 25, 52
[135] Cặp số: 22, 22
[136] Cặp số: 26, 62
[137] Cặp số: 20, 02
[138] Cặp số: 70, 07
[139] Cặp số: 75, 57
[140] Cặp số: 13, 31
[141] Cặp số: 15, 51
[142] Cặp số: 11, 11
[143] Cặp số: 44, 44
[144] Cặp số: 60, 06
[145] Cặp số: 66, 66
[146] Cặp số: 67, 76
[147] Cặp số: 41, 14
[148] Cặp số: 84, 48
[149] Cặp số: 04, 40
[150] Cặp số: 04, 40
[151] Cặp số: 08, 80
[152] Cặp số: 05, 50
[153] Cặp số: 39, 93
[154] Cặp số: 35, 53
[155] Cặp số: 39, 93
[156] Cặp số: 65, 56
[157] Cặp số: 64, 46
[158] Cặp số: 60, 06
[159] Cặp số: 62, 26
[160] Cặp số: 49, 94
[161] Cặp số: 47, 74
[162] Cặp số: 48, 84
[163] Cặp số: 45, 54
[164] Cặp số: 49, 94
[165] Cặp số: 45, 54
[166] Cặp số: 42, 24
[167] Cặp số: 48, 84
[168] Cặp số: 49, 94
[169] Cặp số: 46, 64
[170] Cặp số: 45, 54
[171] Cặp số: 49, 94
[172] Cặp số: 98, 89
[173] Cặp số: 90, 09
[174] Cặp số: 04, 40
[175] Cặp số: 09, 90
[176] Cặp số: 00, 00
[177] Cặp số: 03, 30
[178] Cặp số: 05, 50
[179] Cặp số: 00, 00
[180] Cặp số: 96, 69
[181] Cặp số: 97, 79
[182] Cặp số: 14, 41
[183] Cặp số: 52, 25
[184] Cặp số: 55, 55
[185] Cặp số: 58, 85
[186] Cặp số: 50, 05
[187] Cặp số: 50, 05
[188] Cặp số: 52, 25
[189] Cặp số: 53, 35
[190] Cặp số: 64, 46
[191] Cặp số: 60, 06
[192] Cặp số: 60, 06
[193] Cặp số: 62, 26
[194] Cặp số: 85, 58
[195] Cặp số: 38, 83
[196] Cặp số: 35, 53
[197] Cặp số: 39, 93
[198] Cặp số: 39, 93
[199] Cặp số: 59, 95
[200] Cặp số: 52, 25
[201] Cặp số: 45, 54
[202] Cặp số: 92, 29
[203] Cặp số: 93, 39
[204] Cặp số: 90, 09
[205] Cặp số: 96, 69
[206] Cặp số: 90, 09
[207] Cặp số: 92, 29
[208] Cặp số: 10, 01
[209] Cặp số: 70, 07
[210] Cặp số: 99, 99
[211] Cặp số: 90, 09
[212] Cặp số: 99, 99
[213] Cặp số: 98, 89
[214] Cặp số: 94, 49
[215] Cặp số: 40, 04
[216] Cặp số: 48, 84
[217] Cặp số: 41, 14
[218] Cặp số: 44, 44
[219] Cặp số: 44, 44
[220] Cặp số: 40, 04
[221] Cặp số: 93, 39
[222] Cặp số: 95, 59
[223] Cặp số: 83, 38
[224] Cặp số: 84, 48
[225] Cặp số: 84, 48
[226] Cặp số: 00, 00
[227] Cặp số: 01, 10
[228] Cặp số: 03, 30
[229] Cặp số: 08, 80
[230] Cặp số: 00, 00
[231] Cặp số: 01, 10
[232] Cặp số: 04, 40
[233] Cặp số: 22, 22
[234] Cặp số: 22, 22
[235] Cặp số: 98, 89
[236] Cặp số: 94, 49
[237] Cặp số: 92, 29
[238] Cặp số: 93, 39
[239] Cặp số: 90, 09
[240] Cặp số: 54, 45
[241] Cặp số: 50, 05
[242] Cặp số: 58, 85
[243] Cặp số: 51, 15
[244] Cặp số: 23, 32
[245] Cặp số: 27, 72
[246] Cặp số: 86, 68
[247] Cặp số: 00, 00
[248] Cặp số: 79, 97
[249] Cặp số: 83, 38
[250] Cặp số: 89, 98
[251] Cặp số: 88, 88
[252] Cặp số: 33, 33
[253] Cặp số: 04, 40
[254] Cặp số: 05, 50
[255] Cặp số: 04, 40
[256] Cặp số: 73, 37
[257] Cặp số: 14, 41
[258] Cặp số: 35, 53
[259] Cặp số: 50, 05
[260] Cặp số: 54, 45
[261] Cặp số: 55, 55
[262] Cặp số: 08, 80
[263] Cặp số: 06, 60
[264] Cặp số: 03, 30
[265] Cặp số: 01, 10
[266] Cặp số: 45, 54
[267] Cặp số: 49, 94
[268] Cặp số: 47, 74
[269] Cặp số: 80, 08
[270] Cặp số: 47, 74
[271] Cặp số: 13, 31
[272] Cặp số: 17, 71
[273] Cặp số: 15, 51
[274] Cặp số: 11, 11
[275] Cặp số: 10, 01
[276] Cặp số: 39, 93
[277] Cặp số: 06, 60
[278] Cặp số: 03, 30
[279] Cặp số: 07, 70
[280] Cặp số: 54, 45
[281] Cặp số: 59, 95
[282] Cặp số: 52, 25
[283] Cặp số: 59, 95
[284] Cặp số: 55, 55
[285] Cặp số: 59, 95
[286] Cặp số: 52, 25
[287] Cặp số: 53, 35
[288] Cặp số: 30, 03
[289] Cặp số: 47, 74
[290] Cặp số: 48, 84
[291] Cặp số: 98, 89
[292] Cặp số: 67, 76
[293] Cặp số: 62, 26
[294] Cặp số: 61, 16
[295] Cặp số: 92, 29
[296] Cặp số: 58, 85
[297] Cặp số: 02, 20
[298] Cặp số: 01, 10
[299] Cặp số: 48, 84
[300] Cặp số: 40, 04
[301] Cặp số: 40, 04
[302] Cặp số: 18, 81
[303] Cặp số: 98, 89
[304] Cặp số: 93, 39
[305] Cặp số: 91, 19
[306] Cặp số: 72, 27
[307] Cặp số: 98, 89
[308] Cặp số: 07, 70
Tổng số các cầu xuất hiện theo các cặp số là:
Cặp số 00, 00 xuất hiện 9 lần
Cặp số 01, 10 xuất hiện 11 lần
Cặp số 02, 20 xuất hiện 6 lần
Cặp số 03, 30 xuất hiện 9 lần
Cặp số 04, 40 xuất hiện 12 lần
Cặp số 05, 50 xuất hiện 13 lần
Cặp số 06, 60 xuất hiện 12 lần
Cặp số 07, 70 xuất hiện 10 lần
Cặp số 08, 80 xuất hiện 5 lần
Cặp số 09, 90 xuất hiện 9 lần
Cặp số 11, 11 xuất hiện 2 lần
Cặp số 13, 31 xuất hiện 3 lần
Cặp số 14, 41 xuất hiện 4 lần
Cặp số 15, 51 xuất hiện 4 lần
Cặp số 16, 61 xuất hiện 4 lần
Cặp số 17, 71 xuất hiện 3 lần
Cặp số 18, 81 xuất hiện 2 lần
Cặp số 22, 22 xuất hiện 3 lần
Cặp số 23, 32 xuất hiện 2 lần
Cặp số 24, 42 xuất hiện 4 lần
Cặp số 25, 52 xuất hiện 9 lần
Cặp số 26, 62 xuất hiện 7 lần
Cặp số 27, 72 xuất hiện 3 lần
Cặp số 28, 82 xuất hiện 4 lần
Cặp số 29, 92 xuất hiện 8 lần
Cặp số 33, 33 xuất hiện 1 lần
Cặp số 34, 43 xuất hiện 2 lần
Cặp số 35, 53 xuất hiện 5 lần
Cặp số 36, 63 xuất hiện 4 lần
Cặp số 38, 83 xuất hiện 4 lần
Cặp số 39, 93 xuất hiện 10 lần
Cặp số 44, 44 xuất hiện 5 lần
Cặp số 45, 54 xuất hiện 10 lần
Cặp số 46, 64 xuất hiện 9 lần
Cặp số 47, 74 xuất hiện 8 lần
Cặp số 48, 84 xuất hiện 12 lần
Cặp số 49, 94 xuất hiện 12 lần
Cặp số 55, 55 xuất hiện 6 lần
Cặp số 58, 85 xuất hiện 5 lần
Cặp số 59, 95 xuất hiện 9 lần
Cặp số 65, 56 xuất hiện 4 lần
Cặp số 66, 66 xuất hiện 3 lần
Cặp số 67, 76 xuất hiện 2 lần
Cặp số 68, 86 xuất hiện 5 lần
Cặp số 69, 96 xuất hiện 7 lần
Cặp số 73, 37 xuất hiện 1 lần
Cặp số 75, 57 xuất hiện 3 lần
Cặp số 78, 87 xuất hiện 2 lần
Cặp số 79, 97 xuất hiện 4 lần
Cặp số 88, 88 xuất hiện 1 lần
Cặp số 89, 98 xuất hiện 9 lần
Cặp số 91, 19 xuất hiện 2 lần
Cặp số 99, 99 xuất hiện 5 lần
Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất goautomovers nurdugunsalonu mazeretimsiirdir sahabanames savbsh-sp startimpresa durvankurhospital intervaltrainingtv danspavenwoodworks sexovideosxxx taartwinkeltje cahayarempahmakmur sedotwcsurabaya-f archdioceseofdavao thestagedoorplano puffwild vallenatostore ringsofkings rc4saLe focus-expo tayLant