Bấm vào đây để xem hướng dẫn sử dụng Thống kê tần suất kiểu ô hướng dẫn xem thống kê tần suất lô kiểu ô của kết quả xổ số miền Bắc
Bảng thống kê loto này giúp bạn theo dõi được tần suất xuất hiện của các cặp số loto một cách chi tiết nhất. Dựa trên các thông kê đó bạn có thể thống kê cặp số nào sắp ra và ra trong khoảng nào?.
Để xem thống kê trong giai đoạn nào bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày sao cho khoảng cách ngày giữa chúng không quá giới hạn ngày được xem, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy
Xem theo chiều dọc      Xem theo chiều ngang 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Hiện tại bạn đang tra cứu 100 lần mở thưởng. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2005 đến nay.
Chỉ có VIP được tra cứu tối đa 100 lần mở thưởng. Khách thường tra cứu được tối đa 20 lần
Ngày\Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
2023-05-28                           1         1   1       1   1 1 1       1         1   1                 1   1           1     1               1       1 1   1   1 1     1 1   1   1   1   1   1                
2023-05-27   1                   1               2         1 1           1   1       1     1     1 1 1 1     1         2               1   1     1               1 1     1   1             1     1             1  
2023-05-26       2         1   2 1   1     1       1         1           1         1     2     1         1 1     1   1   1 1             1                 1                           1   1     1       1        
2023-05-25 3   1           1             1       1   1                     2         1           1           1   1         1                     1   1         1     1       1     2   1 1   1   1         1      
2023-05-24   1     1                       1 1                                             1 1     1 1             1   1               1 1 2   1 1         1 1 1   1       1         1   2             1 1 1      
2023-05-23   1           1 1               1 1   1   1           1     2                   1       1     1       1           1 1     1         1 1         1                   2             1 2 1       1        
2023-05-22         1     1   2         1 1   1   1               1             1       1   1     1             1     1 1     1   1   1   1   1                                 1   1           1   1 1       1    
2023-05-21           2               1               2               1       1           1 1 1 2 1           1 1       1                   1   1       1         1 1 1                         1     1     1 2    
2023-05-20   1     1                                             1     1     1 2     1               1             1       1 2         1         1     1       1     2   2       2         1             1   1   1
2023-05-19     1       1         1 1     1   1                       1   1   1     1                           1 1 1       3 1           1     1         1             1               2 2   1   1                
2023-05-18                                 1   1 1   1           1 2     1 3         1       1   1                 1 1 1   1           1         1     1   2                 1 1               1                 1
2023-05-17 2                       1 2         1           1   1   2   1           1   1 1   2 1   1         2     1 1 1                                   1       1     1                           1            
2023-05-16     1           1         1 1                               1 2           1 1 1   2               1   1             1 1       1             1               1 1 1   2   1               1   1         1
2023-05-15 1 1 1     1 1 1                     1   1                   1   1           2       1   1                 2     1   1     1 1                 1                 2             2           1   1        
2023-05-14               2 1       1         1           2                         1             2         2     1 1 2 1   1               1     1     1           1     1           1                     2     1
2023-05-13       1   1     1 1 1   1     2           1 1                     1     1             1 1     1   1                                     3           1 1           1                 1 1   1     1 1    
2023-05-12 1 1 1 1             1       1       2                       1 1                 1 1   1 1 1         1             1               1         1 1       1 1         1     1           1   1         1    
2023-05-11             1                   1                     1             1   1   1   1 1               1       1   1     1 1 1       1   1     1   1   1 1 1     1   1       1       1   1             1    
2023-05-10     2     1       1                   1           1   1               1               1     1     1 1 1         2     2         1     1                       2         3             2         1      
2023-05-09                 1           1             1   1   1 1 1     1               1       2       1           1   1         1 1       1 1   2 1   1 1             1         1         1           1          
2023-05-08 1                 1             1         1         1           1       2       1 1     1 1     1             1           1 3                 2                   1   1 2               1 1       1    
2023-05-07       1             1     1     1         1     1             1       1 2 1     2   1 1                                 2       1 1   1 1                               1   1 1               1     1 1
2023-05-06 1       1   1   1     1 1       2     2     1     1 1 2               1   1 1       1                 1             1   1   2           1           1                                             1    
2023-05-05                       1     1   1               1   1 1         1   1   1     1     2     1 1 1             1 2     1 1 1 1                     1           1                 1         1   1          
2023-05-04 2           1       1 1             1       1   1       1             1 1           2             2       1             1 2           1 1                 2           1       1                 1 1    
2023-05-03 1           1           2 1             1               2 1     1     1   1       1                           1       1   2 1     1   1                 2       1                 1 2     1            
2023-05-02     2           3                   1     1                 1                         1 1               1       1 1     1 1       1 1     1 2     1       1       1         1   1         1         1  
2023-05-01 1 1         1           1   1   1   1   1   1                                                 1 2       1           2             1           1     1           2       1       1 2   1     1       1  
2023-04-30   1         2         1   1           1     1         1                   1 2   1           1       1                       1 1   1     1   1           1   1         2 1   1   1 1                    
2023-04-29       1   1 1 1                       1   1   1 2         1 1 1       1       1           1             1     1 1       1   1   1           1                       1               1 2             1  
2023-04-28 1               1   1   1             1 1       1   1   1     2             1                       1     1       1     1   1   1   1 1     1                             2               1     2     1
2023-04-27     1                           1               1     1         1           1     1   1   1         1         1   1             1 1     1   2     2 2         1         1   1       1     1   1        
2023-04-26 1     1     1         2           2         1       1       1                     2 1     2     2             1 1       1               1             1                       1   1 1         1   1    
2023-04-25             2     1   1       1   1               1   1   2           1     1       1   1           1         1   1 1               1       2     1               1   1     1   1                   1  
2023-04-24     1 1   1       1 1 1       1           1         1     1 1                               1 1 1     1   1                   1             1     1 1 1       1   2   1     2                          
2023-04-23             1               1 1 1                 1     1     1       1   1 1 1     1           1     2   1               1 1 1                         1     1     1           2       1     1 1      
2023-04-22   1   1         1                           1 1 2             1 1   1         1   1 1 1               1 3 1               2   1           1   1           1                                       2    
2023-04-21   1       1   2             1   1 1   2   1               1             2     1             1   1         2             1   1     1                   1                           1   1     1     2    
2023-04-20 1                     1     1     1       1   2           1 1 1       1     1 1   1         1 2 1                     1 1             1         1           1               1 1       1   1            
2023-04-19 1 1   1 1                 2 2 1   2                                     1                       1 1 1   2         1                                   1   1     1       1 1     1   1         1       1
2023-04-18   1 1                         1 1 1 1             1   1     1   1 1 1           2       2                 1         1 1   1   1           1         1 1         1 1         1                          
2023-04-17   1     1     2       1 1 1         1         2                   1 2         1   1                 1               1         1         1           1 1 2       1                     1 1             1
2023-04-16 1     2             1   1               1 1 1   1   1 1 1             2   1       1   1 1       1               1                         2 1   1         1     1           1                          
2023-04-15         1 1         1 1     1         1 1 1   1       1   1 1         2             1                     1   1                                 1     1   2     1 1   1         1     1               1
2023-04-14 1   1 1           1               1     1     1           1     2   1       2         1           1   2           1     1   1               2               1 1   1     1       1                      
2023-04-13       1 1     1 1 1   1 1             1                               1     1               1     1               1     3 1   1   1 1 1                                           1     1       1   1 2
2023-04-12         1         1 2           1     1   1   1         1 1       1           1     1   1                 1 2   1 1         1       1     1               1         1                         1 1 1    
2023-04-11                               1 1 1         1 1     2           1       1     1 1         1         1               1   2       1       1 1   2                         1 1       1             2   1  
2023-04-10 1     1 1 1               1           1   1                     1   1         1       1     1           2   1 1 1   1 1   1   1                 1               1       1     1               1 1      
2023-04-09     2         1   1     1 1 1   2     1       1     1         1   1               1 1 1                             2                   1 1   1   1 1                               1     1         1  
2023-04-08   1   1                 2     1 1   1   1   1                     2                   1 1         1         1 1     1 1             1       1     2   1         1           1 1                 1      
2023-04-07 1       1   1   1   1   1                   1   1         1 1           1   1 1         1     2   1 1           1   1         1 1 1       1   1 1                           1                          
2023-04-06           2 1       1 1 2                 1       1           1   1 1   1           1   1         1   1             1   1     1   1     1     1                                   1   1   2            
2023-04-05 1                         1 3 1         1         1 2 1                                       1   2     1     1     1 3             1           1       1     1   1       1 1                          
2023-04-04   1     1                     1           1     3                 1 1       1           1 2         2                 2                                 1       1   1 1 1       2   1     1     1      
2023-04-03                   1             1             1   1       1     2 1                 1     1 1       1   1 1       1               1       1   2         1   1     1     3         1                   1
2023-04-02             1 1                   1   1   1     1                       1     2 1       1                   1   1 2                   1     1     1       2                   2     1         1 1 1   1
2023-04-01     1             2                 1                   1 1         1               1   1       1 1 1         1 1   1     1 1     2         1   1     1 1                 1           1   1   1        
2023-03-31       1         1               1           1     1     1           1             1 1         3 2     1   1                 1         1 1                         2   1     1 1   1     1     1        
2023-03-30         1               1 1     1 1 1   1     2           1     1       1 1   1 1 1 1     1                                     1           1       1 1                   1 1     1         1 1